Πολιτική ποιότητας και περιβάλλοντος

ΠΙΤΟΠΙΗΤΙΚΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

OSDPP

Επισυναπτόμενα αρχεία (13/10/2016):

Δ01_Έλεγχος και Διαχείριση Εγγράφων_130701

Δ02_Έλεγχος Αρχείων_130701

Δ03_Εσωτερικές Επιθεωρήσεις_130701

Δ04_Διαχείριση Μη Συμμορφώσεων_130701

Δ05_Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες_130701

Δ06_Ικανοποίηση-Παράπονα Πελατών_130701

Δ07_Επικοινωνία_130701

Δ08_Αξιολόγηση Προμηθευτών_130701

Δ09_Υγιεινή και ασφάλεια_130701

Δ10_Εκπαίδευση Προσωπικού_130701

Δ11_Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων_130701

Δ12_Διαλογή και Ανάκτηση_130701

Δ13_Μεταφόρτωση προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά_130701

Δ14_Συντήρηση ΗΜ Εξοπλισμού_130701

Δ15_Διακρίβωση_130701

Δ16_Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης_130701

Δ17_Περιβαλλοντικές Πλευρές_130701

Δ18_Παρακολούθηση Νομοθεσίας_130701

Δ19_Περιβαλλοντικοί Σκοποί-Στόχοι-Προγράμματα_130701

Δ20_Έλεγχοι-Μετρήσεις_130701

Δ21_Ανασκόπηση από τη Διοίκηση_130701

Ε01-1_Κατάσταση ελέγχου αναθεωρήσεων_130701

Ε02-1_Λίστα Φακέλων Ποιότητας_130701

Ε03-1_Ετήσιο Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων_130701

Ε03-2_Ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης_130701

Ε03-3_Έκθεση Εσωτερικής Επιθεώρησης_130701

Ε05-1_Αναφορά Μη Συμμόρφωσης_130701

Ε06-1_Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελάτη_130701

Ε08-1Α_Λίστα Εγκεκριμένων Προμηθευτών_130701

Ε08-1Β_Λίστα Εγκεκριμένων Εξωτερικών Συνεργατών_130701

Ε08-2Α_Αξιολόγηση Προμηθευτή_130701

Ε08-2Β_Εξωτερικός Συνεργάτης_130701

Ε09-1_Μηνιαία Κατάσταση ΜΑΠ_130701

Ε10-1_Αρχείο Εκπαίδευσης Εργαζομένου_130701

Ε10-2_Ετήσιο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης_130701

Ε10-3_Αξιολόγηση Εκπαίδευσης_130701

Ε15-1_Διακρίβωση Εξοπλισμού_130701

Ε16-1_Σχέδιο Ανταπόκρισης_130701

Ε16-2_Αναφορά Ανταπόκρισης_130701

Ε17-1_Αναγνώριση ΠΠ_130701

Ε18-1_Κατάλογος Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας_130701

Ε19-1_Σκοποί-Στόχοι-Προγράμματα_130701

Ε19-2_Σχεδιασμός Προγραμμάτων_130701

Ε20-1_Κατάλογος Περιβαλλοντικών Μετρήσεων_130701

ΕΠΠ_Εγχειρίδιο Ποιότητας και Περιβάλλοντος_130701

ΟΕ09-1_Εγχειρίδιο Υ-Α ΚΔΑΥ_130701

ΠΠΠ_Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος_130701

 

Επισυναπτόμενα αρχεία:

OE011-2_Τροποποίηση_160401

Ε13-2_Πρωτόκολλο_Οπτικού_Δειγματοληπτικού_Ελέγχου_Αποβλήτων_160115

Ε13-1_Πρόγραμμα_Οπτικού_Δειγματοληπτικού_Ελέγχου_Αποβλήτων_160115

Ε11-5_Πρωτόκολλο_Μακροσοπικού_Δειγματοληπτικού_Ελέγχου_Αποβλήτων_160401

Ε11-4_Πρωτόκολλο_Οπτικού_Δειγματοληπτικού_Ελέγχου_Αποβλήτων_160115

Ε11-3_Πρόγραμμα_Οπτικού_Δειγματοληπτικού_Ελέγχου_Αποβλήτων_160115

Ε11-2β_Βεβαίωση_Αποδοχής_Διάθεσης_Μη-Επικίνδυνων_Αστικών_Στερεών_Αποβλήτων_160115

Ε11-2α_Βεβαίωση_Αποδοχής_Διάθεσης_Μη-Επικίνδυνων_Αστικών_Στερεών_Αποβλήτων_160115

Ε11-1_Αίτηση_Χορήγησης_Βεβαίωσης_Αποδοχής_Διάθεσης_Μη-Επικίνδυνων_Αστικών_Στερεών_Αποβλήτων_160115

Δ21_Ανασκόπηση από τη Διοίκηση_160115

Δ13_Μεταφόρτωση προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά_160115

Δ11_Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων_160401

Δ14_Συντήρηση ΗΜ Εξοπλισμού_160115