Διαχείριση Τοξικών – Επικίνδυνων Απορριμμάτων στο Ν. Λάρισας

Ο πολίτης μπορεί να βρίσκει τις αδειοδοτημένες εταιρείες για διαπεριφερειακή μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ), καθώς και τις αδειοδοτημένες εταιρίες για συλλογή & μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων, που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (www.ypeka.gr).

Επιπλέον, ο πολίτης για σχετικά ερωτήματα μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία του ΦΟΔΣΑ Ν. Λάρισας και στο τηλ.: 2410-289229.